Общи условия


DM AUTO-BG.COM използва бисквитки. Използвайки този сайт, Вие приемате нашите общи условия!

Моля, прочетете внимателно изложените правила за ползване на услугите на сайта и Общите условия. Всеки един потребител е обвързан от настоящите Общи условия за цялото време на ползване на Сайта - от първоначалното влизане, до напускането му. 

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между търговеца и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн dmauto-bg.com (наричан за краткост „Сайт“) и Търговеца, както и условията за закупуване стоки чрез електронния магазин, намиращ се на Сайта, собственост на "ДМ АУТО 2015" ООД, ЕИК/ПИК 203644511 с адрес на управление в Република България, София 1475, ул. „Черни връх 13“, тел. 0877289766, 00359889543006 и 0035924430330, електронна поща: office@dmauto-bg.com/dmauto2015@abv.bg

Тези условия обвързват търговеца и всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на dmauto-bg.com(с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".

Настоящите „Общи условия“ са публикувани на видно място в уебсайта и са достояние на всеки потребител.

Търговецът си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в Сайта и във всеки момент на потвърждение от страна на клиента, че приема условията той е приел актуалните такива.

1. Предмет и дефиниции на Общите условия

1.1.  “Сайтът” е dmauto-bg.com - уебсайт за електронна търговия , чрез който потребителите и купувачите могат да се информират за продаваните стоки, да изберат и да закупят изложените стоки, съгласно публикуваните в същия условия.

1.2. „Съдържанието“ е: 

1.2.1 Цялата информация, визуализирана на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; 

1.2.2 Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребителя от Търговеца посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;

1.2.3 Всякаква друга информация към Потребителя, получена от служител на търговеца, независимо от начина на комуникация, електронна поща, писмени съобщения или чрез предаване на гласови данни;

1.2.4 Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, изложени от търговеца на сайта в определен период от време;

1.4. “Потребител“ или „Клиент“ е всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образование, действащо, чрез негов представител и притежаващо или придобиващо достъп до Съдържанието на сайта чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) както за да прави поръчки и закупува предлаганите стоки, така и само за разглеждане на съдържанието на сайта.

1.5. “Артикули”, “Продукти”, или “Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

1.6. „Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Потребителя възможността да закупи продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

1.7. “Поръчка” е индивидуална заявка за закупуване на избрания/ите Артикул/и или Стока/и, съгласно условията, предвидени в Сайта относно начина на доставка и плащане от страна на Потребителя. Поръчката е акт, който Потребителят прави свободно, по собствен избор и го обвързва със силата на договор между Потребителя и Търговеца.

1.8. “Потвърждение” е процесът, по време на който служител на Търговеца потвърждава Поръчката, направена от Потребителя, като потвърждението се извършва по телефон и след това Търговецът изпраща обобщение с детайлите на Поръчката – отделни артикули, количество, единични цени и обща цена - на електронната поща на Потребителя, ако последният е предоставил такъв.

1.9. “Стойност на поръчката” е общата стойност на Артикулите в потребителската кошница в момента на подаване на Поръчката. Стойността на поръчката включва и транспортните разходи освен в случаите, които са описани в Сайта в меню "Доставка".

1.10. “Стойност на доставката” е стойността на транспортната услуга на Артикулите от потвърдената поръчка до посочения и потвърден адрес на Потребителя. Стойността на доставката се определя съгласно т. 4.3. от Общите условия.

1.11. „Търговец“ е "ДМ АУТО 2015" ООД, ЕИК/ПИК 203644511 с адрес на управление в Република България, София 1475, ул. „Черни връх 13“, тел. 0877289766, 00359889543006 и 0035924430330, електронна поща: office@dmauto-bg.com/dmauto2015@abv.bg. Търговецът е юридическо лице, учредено съгласно законите на Република България, който представя информацията за продаваните артикули чрез електронния сайт и, който след приемане и потвърждаване на поръчката от потребителя осигурява нейната доставка до посочения от потребителя на сайта адрес на територията на страната. 

1.12 „Договор“ е документът, който материализира съществените условия по потвърдената поръчка и, който се изпраща от търговеца на потребителя, и екземпляр от който се предава на потребителя най-късно в момента на доставка на стоките, предмет на поръчката.

2. Общи условия

2.1. Този Документ определя общите условия, при които Потребителят може да използва Интернет страницата / Съдържането на сайта/, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между Търговеца и Потребителя.

2.2. Използването включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието на сайта предполага, че Потребителят се е запознал с настоящите общи условия и ги приема, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите, предоставяне от Търговeца чрез електронния сайт е възможен само и изключително чрез публично достъпната интернет страница dmauto-bg.com

2.4. Потребителят носи отговоност за своите действия и последствията от тях при използване на информацията и възможностите на сайта за извършените от него действия и дадани потвърждения или откази.

2.5. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие с настоящите общи условия то следва, че лицето се отказва от достъп до Услуги, които търговецът предлага чрез чрез своята Интернет страница и няма да прави поръчки посредством електронен достъп и няма да потвърждава такива, без това да ограничава неговата възможност да разглежда съдържанието на сайта.

2.5.1. Всеки потребител може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението, като за него ще намират приложение условията за несъгласие по т. 2.5 или действащите общи условия към момента на тяхното приемане.

2.6. Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме Общите условия независимо от това дали преди това е приемал същите или се отказвал от тях.

2.7. Отказът от приемане на общите условия не следва да е формален, докато приемането на общите условия се извършва чрез волеизявление в електронна форма, материализирано с активиране на бутон с надпис, който изразява съгласието на потребителя, че приема общите условия, и това обвързва потребителя/клиента да ги спазва.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с общите условия с обратно действие докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички свои задължения по направени поръчки.

2.9. Тази Интернет страница е адресирана само към Потребители, навършили 18 години и способни да формират самостоятелно воля и да изпълняват задълженията съгласно Общите условия и потвърдената поръчка.

3. Цени

3.1. Търговецът има право да променя цените на предлаганите стоки в сайта по собствена преценка без предварително уведомяване.

3.2. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката и потвърждението на същата пред представител на търговеца.

3.3. Съобщението за намалени цени се извършва чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертава. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, в следните случаи: 1. пълна или частична разпродажба на стоковите наличности при продажба на търговския обект; 2. пълна или частична разпродажба на стоковите наличности;

3.4. Търговецът се задължава да достави заявената за покупка Стока на посочения от Потребителя адрес в срока, указан в информацията за доставка и при спазване на условията за това.

3.5. Потребителят се задължава:

3.5.1. Да предостави коректна информация при регистрацията, информация за издаване на отчетен документ и адрес за получаване на поръчаните артикули.

3.5.2. Да заплати цената на поръчаните стоки.

3.5.3. Да заплати разходите по доставката, съгласно т. 4.3 от Общите Условия.

3.5.4. Да осигури възможност за получаване на стоката при нейната достaвка. Ако Потребителят не осигури възможност за получаване на стоката на посочения адрес, то търговецът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка повторно. Последващите разходи за доставка ще са за сметка на потребителя и се заплащат отделно.

3.6. Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които сте поръчали, плюс цената за доставка. Всички цени са с начисл